نویسنده: 92

.یادگیری و پردازش اطلاعات نیمکره چپ و راست مغز در میان نخستین کسانی که شواهد حاکی از اختلاف بین کارکرد دو نیمکره مغزی را یافتند پزشک ناشناخته ای بود به اسم مارک دکس،وی در سال 1836 گزارش... ادامه

Read more