نویسنده: 92

احتمال خودکشی در نوجوانان خود آسیب رسان خودکشی رفتاری است که حتی پس از یک دوره درمانی و بستری روانپزشکی باز هم احتمال برگشت ایده پردازی­ها و رفتارهای مرتبط با آن وجود دارد و همچنین... ادامه

Read more