نویسنده: 92

مفهوم شناسی دانشگاه واژه ای چندمعنایی است: محل آموزش، محل ارائه درس، محل تربیت کارشناسان مورد نیاز سازمان ها، محل پژوهش، محل نقادی سیستم های اجتماعی، فرهنگی، علمی، محل اندیشه ورزی و... ادامه

Read more

مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی مرحله نخست: آماده ‌سازی در مرحله آماده‌سازی، معلمان تلاش می‌کنند دانش‌آموزان را ترغیب کنند، تا دسته فعالیت اشاره شده در... ادامه

Read more