گازی و کروماتوگرافی سیال ابر بحرانی می‌باشد. همچنین قابل ذکر است که فقط کروماتوگرافی مایع می‌تواند در ستون‌ها و سطوح مسطح انجام شود و کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی سیال ابر بحرانی به روش‌های ستونی محدود می‌شوند (۲۷).
۲-۲-۱-۱. کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
Gilbert در سال ۱۹۸۷ در کتاب خود تحت عنوان کروماتوگرافی مایع

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، بهره بردار، حق تصرف