………………………………………………………………………….۵۸
نمودار(۴-۱)تصویر FTIR از پیرول خالص…………………………………………………………………۶۳
نمودار (۴-۲)تصویر FTIR ازپلی وینیل الکل خالص…………………………………………………….۶۳
نمودار (۴-۳)تصویر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاناصل برائت، طلاق، عقد مزارعه