دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………….۵۸
نمودار(۴-۱)تصویر FTIR از پیرول خالص…………………………………………………………………۶۳
نمودار (۴-۲)تصویر FTIR ازپلی وینیل الکل خالص…………………………………………………….۶۳
نمودار (۴-۳)تصویر

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع گازهای گلخانه ای، تابش خورشیدی، میانگین دما، عوامل طبیعی