دانلود پایان نامه

مختلف………………..۶۹
نمودار(۴-۶):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به جرم جاذب………………………..۷۰
نمودار(۴-۷)منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ بر حسب غلظت اولیه رنگ متیل

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع of، a، the، focus.