های
مختلف…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
نمودار(۴-۴):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به pH های مختلف………………..۶۸
نمودار(۴-۵) منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به زمان های

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع زبان لاتین