دانلود پایان نامه

اورانژ………………………….۷۴
نمودار(۴-۱۰) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیل اورانژ……………………….۷۵
نمودار(۴-۱۱)ایزوترم لانگ مویر…………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار(۴-۱۲)ایزوترم

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاندانشگاه تهران، امام صادق، طلاق