اورانژ………………………….۷۴
نمودار(۴-۱۰) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیل اورانژ……………………….۷۵
نمودار(۴-۱۱)ایزوترم لانگ مویر…………………………………………………………………………………..۷۶
نمودار(۴-۱۲)ایزوترم

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان با موضوع نموده،، گازها، شوری،،