دانلود پایان نامه

زاویه ای (AOM) 4 از آن نتیجه شده است که محاسبات پیچیده در نظریه اوربیتال مولکولی را به شکل. ساده و روان در آورده است.

۱- ۱- ۱ – نظریه پیوند والانس:
لینوس پاولینگ برای نخستین بار نظریه تشکیل پیوند ظرفیت را درمورد تر کیبات کوئوردیناسیون به کار برد. در این نظریه، که معمولا به عنوان نظریه پیوند والانس ترکیبات

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره s’est، verbes، Elle، sont