مناسب با خصوصیات خاک های آهکی، سطح زیر کشت زیادی (۸۴۷ هکتار) را به خود اختصاص داده است (بی نام، ۱۳۷۹). یکی از مصارف میوه لیمو، تهیه آبلیمو از آن است و به همین دلیل بذر آن به مقدار زیاد و ارزان در دسترس می باشد. بذرها دارای خاصیت چند جنینی بوده و بیش از ۷۵ درصد از جنین ها نوسلار هستند (رادنیا، ۱۳۷۵).
بر همین اساس، ازدیاد لیمو در

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع include:، Traditionally,، capacity(skills)، knowledge