کننده شرایط زیست بوم, هیدرولوژیکی و کشاورزی آن می باشد (علیزاده،۱۳۸۲).
بر همکنش های فیزیکی، شیمیایی و حیاتی در اجزاء سامانه اقلیم در مقیاس زمان و مکان باعث پیچیدگی آن می گردد. به عنوان مثال به علت وابستگی و ارتباط نزدیک جو و اقیانوس، طی فرایندهای چرخه ای، ماده و انرژی بین آنها جابجا می شود. به طور روشن می توان به نشان پر رنگ

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره حبابهای، ذراتی، وادارکرد.، مایع(مانند