داد که کرنش به ازای ۰=( مطابق رابطه ۲-۷می‌باشد.
و سپس lwahashi نشان داد که به ازای ۰= رابطه ۲-۸ صادق می‌باشد.

اخیراً ایوانی و کریمی نشان دادند که رابطه ۲-۹ برای محاسبه کرنش پس از N پاس برقرار است.

کرنش موثر میانگین (ε_ev) را می‌توان با استفاده از FEM با میانگین گیری از توزیع

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان فلزی)، (فلز، (لیگاند۵)، کوالانسی