دانلود پایان نامه

سرب و جیوه با روشهای پیش پردازشD-OSC-PLS ۷۸

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۴-۱- نتایج تجربی بدست آمده در تکرارپذیری در ساخت حسگرها ۶۸
جدول ۴-۲- غلظت های مختلف فلزات سرب و جیوه در مخلوط

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع فوقخاری، فوقخاری،، FC، EC