دانلود پایان نامه

های پیش پردازش مورد استفاده برای از بین بردن اطلاعات نامربوط در استفاده از روش اسپکتروفتومتری می باشد. در این مدل از یک مخلوط ۲۵ تایی مختلف از سرب و جیوه استفاده شد. در این پروژه برای اندازه گیری در نمونه های حقیقی از پیش پردازش D-OSC-PLS استفاده شد. مقادیر RMSEP برای سرب و جیوه توسط PLS45/0، ۳۱/۰، D-PLS31/0، ۲۱/۰،

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی ساختمان سازی، اجاره داری، حمل و نقل