دانلود پایان نامه

بسیار شدید سمی است.
اکسید جیوه (( HgOIIبه عنوان گندزدا و به نام رسوب سرخ ( Red Precipitate ) مصرف می شود.

۱-۵ یون سرب وخواص آن
سرب شاید یکی از اولین عناصری باشد که توسط انسان از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد همزمان با کاوش ها باستان شناسی در مصر شناسایی شد. قدیمی ترین قطعه سربی در موزه انگلستان بوده که مربوط به ۳۸۰۰ سال پس از

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد درمورد بیماری مزمن