۱-۵-تعریف واژه‏ها

۱-۵-۱-تعاریف مفهومی واژه ها
درمان شناختی-رفتاری :درمان شناختی-رفتاری یک روش درمانی دو رگه است که از دو شیوه رفتار درمانی و درمان شناختی امتزاج یافته است.در رویکرد درمان شناختی-رفتاری قسمت عمده درمان بر اساس اینجا و اکنون صورت می گیرد و هدف عمده درمان این است که درمانجو به نحوی بتواند تغییرات مطلوبی در

Leave a Reply