نزد خود نگه داشت. سپس مجلس را جهت سماع آماده نموده و نوازندگان مخصوص امیر شروع به نواختن کردند و فارابی از همه آن‌ها ایراد گرفت. سپس خود یک نوع آلت موسیقی بسیار ظریف را از زیر لباسش در آورد و بعد از سر هم کردن قطعات آن، طوری آن را به صدا در آورد که همه حضار را به خنده وا داشت و سپس آهنگ دیگری نواخته و همه را گریاند. بعد از آن با

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی احتماعی، هنرپیشه‌ها، ...، خواننده‌های