علمی

View All
Off

نظریه دموکراسی

By

علاوه بر برابری قدرت، تصمیم گیری مشارکتی به مدت های طولانی به عنوان ابزاری جهت ایجاد محیط های دموکراتیک مورد دید قرار گرفته. یه مکتب فکری که هم گرینبرگ (۱۹۷۵) و هم داچلر و ویلپرت (۱۹۷۸) به عنوان «نظریه دموکراتیک»...

Off

در مورد مفهوم مشارکتی

By

آقای ماتسوشیتا در کتاب «نه واسه لقمه ای نون» با عنوان «مدیریت مشارکتی» می گوید: «کیفیت مدیریت، عامل تعیین کننده...

Off

سیر پیشرفت سرمایه فکری

By

جدول ۱-۱ : سیر پیشرفت سرمایه فکری   واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان...

Off

روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ- قسمت ۱۸

By

محاسبه……………………………………………………………………………………………………………………………………..computationثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Constantهمگرائی………………………………………………………………………………………………………………………………….Convergenceمتناظر…………………………………………………………………………………………………………………………………Correspondingتجزیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..Decompositionکاهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………Deflationوابسته……………………………………………………………………………………………………………………………………………Dependentقابل قطری شدن…………………………………………………………………………………………………………….. Diagonalizableقطری غالب……………………………………………………………………………………………………………Diagonally dominantبعد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………Dimensionروش مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………… Direct methodخواسته شده……………………………………………………………………………………………………………………………………….Desiredمجزا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distinctتوزیع………………………………………………………………………………………………………………………………………….Distributionفضای ویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………. Eigenspaceمقدارویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………..Eigenvalueبردارویژه…………………………………………………………………………………………………………………………………….Eigenvectorدرایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Entryمعادل……………………………………………………………………………………………………………………………………………Equivalentصریح، روشن……………………………………………………………………………………………………………………………………….Explicitخارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….Externalفاکتورگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..Factorizationتعمیم یافته………………………………………………………………………………………………………………………………..Generalizedتولیدکردن………………………………………………………………………………………………………………………………………..Generateسراسری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Globalبزرگترین……………………………………………………………………………………………………………………………………………Greatestهرمیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..Hermitianضمنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Implicitبردار مستقل……………………………………………………………………………………………………………….Independent vectorضرب داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..Inner-productاولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Initialبازه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Intervalبررسی کردن………………………………………………………………………………………………………………………………Investigateتکرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Iterationمستقل خطی…………………………………………………………………………………………………………..Linear independent